Haşr-i cismânînin iki büyük mükâfât ve cezâ merkezinden birisi olan Cennetin; bütün tafsîlâtıyla, âyetler, hadîsler ve Risâle-i Nûr esas alınarak anlatıldığı Dâr-ı Saâdet (Cennet) kitabı, Semendel Yayınları arasında çıktı.

Cennet ve Cehennem’in varlığı ve mahiyeti konusunda birtakım şüphelerin ortaya atılarak ehl-i imanın itikadına zarar verildiğinin anlatıldığı eserin Takdim yazısında, “Ehl-i nifak ve dalâletin, mezkûr mesâil hakkındaki efkârının ne kadar mesnedsiz ve asılsız olduğunu isbât etmek, hem de ehl-i imanın bu mevzular hususundaki imanlarını takviye etmek için bu eseri bir hey’et-i ilmiyye olarak kaleme aldık.” deniliyor.

Üstâd Bedîüzzamân (ra) Hazretleri, “Yirmi Sekizinci Söz” adlı eserinin baş kısmında şöyle buyuruyor:

“Şu söz, Cennet'e dâirdir. Şu Söz'ün iki makámı var. Birinci Makám, Cennet'in ba’zı letâifine işâret eder. Fakat Onuncu Söz'de on iki hakîkat-ı kátıa ile gâyet kat'î bir sûrette ve bu Söz'ün İkinci Makámında Onuncu Söz'ün hülâsası ve esâsı, müteselsil gâyet metin Arabî bir bürhân-ı kat'î ile gâyet parlak bir tarzda vücûdu isbât olunan Cennet'in isbât-ı vücûdundan bahis değil, belki şu makámda yalnız suâl ve cevâba ve tenkîde medâr olan birkaç ahvâl-i Cennet'ten bahseder.

Eğer tevfîk-i İlâhî refîk olsa sonra azîm bir söz, o muazzam hakîkata dâir yazılacaktır, inşâallah.” (Sözler, 28. Söz, s. 497.)

Bedîüzzamân (ra) Hazretleri, bu cümleleriyle ileride Cennet’in letâifinden ve ahvâl-i Cennet’ten bahseden “Azîm Bir Söz”ün te’lîf edileceğini tebşîr buyurmuştur. Molla Muhammed el-Mûşî el-Kersî'nin te'lifi olan eserin, Üstâd Bediüzzamân (ra) Hazretleri’nin müjdelediği “Azîm Bir Söz”ün bir ferdi, bir mâsadakı, bir nümûnesi ve bir misâli olmasını, rahmet-i İlâhiyyeden temennî ve niyâz ederiz. Böyle bir tebşîre bizleri lâyık gören Yüce Rabbimize hadsiz hamd ü senâlar olsun.

"Sâhil-i selâmet olan Dârüsselâma Ümmet-i Muhammedi'yeyi (a.s.m.) çıkaran bir Sefine-i Rabbâniyede çalışan hademeleriz."

TPL_BACKTOTOP