Muhammed Doğan (Molla Muhammed el-Kersî)

Resûl-i Ekrem (asm) Efendimize ilk nâzil olan âyet-i kerîmedeki hadsiz kudret ve nihâyetsiz rahmete ulaşmanın yolu. Mi‘râcın sırrını, içinde barındıran Besmele-i Şerîfe, bütün peygamberlerin şeriatlarında da mevcud.

Bütün korkulardan emin, bütün ümitlere nâil olmanın çaresi Besmelede. Âhiret âleminde de aziz ve şerefli bir misafir-i Rabbânî ünvanına terakki etme fırsatı.

“İslâm nişânı” olarak tekvîn ve teklîfi birleştiren Besmele-i Şerîfe, bütün kâinat ile insanda tecellî eden İlâhî isimlere ve sıfatlara kavuşma hazinesi.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ وَ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰ لِهِ وَ صَحْبِهِ اَجْمَع۪ينَ

TAKDÎM

Şu alemi bize müheyya eden, zerreden Arş’a kadar bütün mevcudatı bize musahhar ve hizmetçi kılan, enfüsî ve âfâkî hadsiz delâil ile kendisini bize tanıttıran ve hadd u hesaba gelmez nimetlerle kendisini bize sevdiren Zat-ı Rahman-ı Rahîm’e lâ yuad velâ yuhsâ hamd u senâlar olsun.

Şu hilkat şeceresinin hem çekirdeği, hem de en mükemmel meyvesi olan Resul-i Ekrem (asm)’a ve O’nun âl ve ashabına hadsiz salât u selâm olsun.

Rabbimizin tevfîk ve inayetiyle şerh ve izahını yaptığımız şu “On Dördüncü Lem’a’nın İkinci Makamı” adlı eser, Risale-i Nûr’un gayet esrarlı, derin, ince, kıymetdar, hakîkatli, îcazlı, câmi’ ve mânevî zevkleri hâvî eserlerinden birisidir.

Evet, gayet ince esrarı ve derin hakâiki ihtivâ eden şu mübarek eser, akıldan ziyade kalbe bakar; delîlden ziyade zevke nâzırdır. Öyle ise, muhatab manen ve ruhen hazır olmazsa, aklen ve fikren tasaffî etmezse, şu eseri hakkiyle anlayıp idrak etmesi mümkün değildir. Bu eseri okuyan kardeşlerimizden, bu noktayı göz ardı etmemelerini hasseten rica ederiz.

Satın Almak İçin: Heybil.com

"Sâhil-i selâmet olan Dârüsselâma Ümmet-i Muhammedi'yeyi (a.s.m.) çıkaran bir Sefine-i Rabbâniyede çalışan hademeleriz."

TPL_BACKTOTOP