MÜELLİF: MOLLA MUHAMMED EL-MUŞİ EL-KERSİ

Fânî dünya hayatı bittikten sonra, mahlûkatın intikal edeceği ebedî âlemin iki büyük toplanma yerinden birisi olan Cehennem, Molla Muhammed el-Mûşî el-Kersî tarafından her yönüyle ele alınarak kitap haline getirildi. “Dâr-ı Şekávet Cehennem” adını taşıyan kitapta; Kur’ân-ı Kerim, hadis-i şerifler, muteber İslâmî eserler ve Risâle-i Nûr kaynak alınarak Cehennem’e dâir bütün bilgiler, istifadeye arzediliyor.

Bu devirde, ehl-i dalâletin yanlış telkinâtıyla şüphe ve yanlışa düşen ehl-i imanın, bilhassa itikadını koruması ve düzeltmesi gerektiği vurgulanan kitabın Takdim yazısında, kitabın yazılış maksadı şöyle anlatılıyor:

“Bizim vazífemiz, Cennet ve Cehennem gibi gáyet ehemmiyyetli olan bu mevzú‘ları, başta Kur’ân ve Hadîs olmak üzere kaynağından araştırmak, toplamak, derlemek; bunlara dâir aklı meşgúl ve işkâl eden ve yanlış telakkí edilen mesâili îzáh etmek súretiyle ümmeti doğru yönde bilgilendirmek; ehl-i îmânın i‘tikádını düzeltmektir.”

Semendel Yayınları arasında çıkan kitapta “Te’lîf ettiğimiz bu eser, Cehennem’e dâir bütün mesâil, sıfât ve ahvâli; onun envâ-ı türlü azâbını; dâimî şekávet mahalli olması gibi konuları, âyât-ı Kur’âniyye ve ehâdîs-i Nebeviyye ile ayrı ayrı başlıklar altında îzáh ve isbât eder.” deniliyor.

"Sâhil-i selâmet olan Dârüsselâma Ümmet-i Muhammedi'yeyi (a.s.m.) çıkaran bir Sefine-i Rabbâniyede çalışan hademeleriz."

TPL_BACKTOTOP